logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 26.12.2017 03:17 | View 9.322

1. Nguyễn Thanh Bình - Hoàng Văn Chi: Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên Đồng Nai

2. Phan Thị Hồng Hà: Thực trạng nguyên nhân làm việc nhóm kém hiệu quả của sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Đồng Nai

3. Đoàn Thị Hảo: Thực trạng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học sư phạm khối ngành Khoa học Tự nhiên trường Đại học Đồng Nai 

4. Lê Thanh Thế: Thực trạng và đề xuất biện pháp nhằm nâng cao kỹ năng tư duy phản biện của sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo giáo dục học Phật giáo

5. Đỗ Xuân Tiến: Thực trạng và biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho sinh viên đại học sư phạm khối ngành Khoa học Xã hội trường Đại học Đồng Nai

6. Nguyễn Thị Thu Trang: Thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên trường Đại học Đồng Nai

7. Nguyễn Hồng Phan - Hà Văn Tú - Lê Thị Hải Yến - Nguyễn Kim Châu Hương: Nhu cầu học tập kỹ năng sống của học sinh trung học phổ thông tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai

8. Cao Thị Huyền: Xây dựng quy trình hình thành kỹ năng quản lý thời gian cho sinh viên năm thứ nhất trường Đại học Đồng Nai

9. Lê Thị Hoài Lan: Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên khoa Kinh tế trường Đại học Đồng Nai theo tiếp cận chuẩn đầu ra

10. Nguyễn Hữu Long: Dạy kỹ năng mềm cho sinh viên tiếp cận dưới góc độ học thuyết hành vi

11. Trần Thị Ngọc Thiện: Tổ chức giáo dục kỹ năng tự nhận thức bản thân cho sinh viên trường Đại học Đồng Nai theo mô hình lớp học đảo ngược

12. Trần Thông Tuệ: Kỹ thuật tạo sức mạnh thông điệp trong giao tiếp cho sinh viên sư phạm trường Đại học Đồng Nai

13. Hồ Hoàng Yến: Tập huấn kiểm soát cảm xúc giận dữ từ liệu pháp nhận thức hành vi