logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 04.10.2022 03:25 | View 6.797

1. Trần Thanh Nguyện - Trương Văn Tuấn: Đẩy mạnh hoạt động giáo dục nhằm phát triển bền vững phẩm chất và năng lực cho học sinh trong nhà trường phổ thông hiện nay

2. Quách Mỹ Quyên: Xây dựng một số tình huống trong dạy học phần “Những vấn đề chung của Giáo dục học”

3. Phạm Quang Huy: Bàn về chuẩn mực kế toán công quốc tế trên cơ sở tiền mặt

4. Lê Việt: Thực trạng doanh nghiệp Việt Nam trước giai đoạn tự nguyện áp dụng IFRS và một số hàm ý

5. Vũ Hùng Cường: Đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ - vấn đề sống còn của Đảng trong giai đoạn hiện nay

6. Phạm Khánh Duy: Thế giới nhân vật trong tiểu thuyết về đề tài chiến tranh biên giới Tây Nam nhìn từ phương diện tính dục và mặc cảm

7. Trần Thị Thùy Dung: Sử dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Lịch sử - Chương trình 2018

8. Lê Minh Công: Tội phạm có các rối loạn tâm thần: tổng quan nghiên cứu và đề xuất các hình thức đánh giá/can thiệp

9. Trương Phi Luân - Lê Tuấn Đạt - Nguyễn Văn Nam: Investigating the effectiveness of instructing idiom origin on the improvement of idiomatic translation competence for Dong Nai University’s senior students

10. Nguyễn Thành Tâm: Công thức Itô và một vài ví dụ minh họa cách tính

11. Lê Thị Hà Lan - Nguyễn Đình Trung - Trương Văn Minh - Lê Trần Minh Nhật: Synthesis of prussian blue analogues of A3[Fe(CN)6]2 (A: Cu3+, Co3+, and Ni3+) nanoparticles and application in the adsorption of Cs+, Sr2+, and Co2+