logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 23.06.2020 03:26 | View 5.176

1. Trần Thanh Nguyện: Vận dụng thuyết Nhu cầu, thuyết Đa trí tuệ và thuyết Vùng phát triển tiệm cận trong quản trị hiệu quả trường học

2. Nguyễn Hữu Nhã: Thực trạng và các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học phổ thông huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ

3. Nguyễn Thị Dung: Quản lý đổi mới phương pháp dạy học Tiếng Việt ở các trường tiểu học theo hướng tiếp cận phát triển năng lực học sinh

4. Nguyễn Thị Quỳnh Nga - Nguyễn Trâm Âu: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc đóng góp cho các dự án huy động vốn cộng đồng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

5. Lâm Thái Bảo Ngọc: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận tín dụng của hộ nông dân tỉnh Tiền Giang

6. Phạm Thị Minh Nguyệt: Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò và tiêu chuẩn của cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước hiện nay

7. Võ Thái Hòa: Vận dụng quan điểm “học suốt đời, lấy tự học làm cốt” của Hồ Chí Minh để hình thành nhu cầu và kỹ năng tự học suốt đời cho sinh viên ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay

8. Nguyễn Đăng Hiệp Phố: Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng – giải pháp phát triển sinh kế cho các cộng đồng tộc người thiểu số Mạ, Xtiêng, Chơ Ro ở Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

9. Võ Nữ Hạnh Trang: Tìm hiểu địa danh Tây Nam Bộ qua thể loại văn vần dân gian

10. Lê Minh Công: Hiệu quả của mô hình phòng tâm lý học đường tại các trường phổ thông thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

11. Bùi Thị Thủy - Trương Minh Đức: Khảo sát mức độ đan rối và quá trình viễn tải lượng tử với trạng thái hai mode kết hợp SU(1, 1) thêm hai và bớt một photon chẵn

12. Nguyễn Ngọc Anh - Nguyễn Ngọc Huynh: Đánh giá các mô hình mật độ mức của hạt nhân 153Sm

13. Quách Nguyễn Bảo Nguyên - Nguyễn Thị Ngọc Duyên: Xây dựng nhiệm vụ học tập hợp tác trong dạy học chương “Chất khí” Vật lý lớp 10 theo định hướng bồi dưỡng năng lực hợp tác cho học sinh

14. Lê Thị Thanh Trân - Vũ Thị Bảo Ngọc - Nguyễn Đình Trung: Nghiên cứu xác định hàm lượng cadimi và chì trong một số bài thuốc y học cổ truyền