logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 02.12.2021 03:15 | View 15.999

BAN BIÊN TẬP

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TỔNG BIÊN TẬP

TS. PHẠM VĂN THANH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TS. ĐINH QUANG MINH
PGS. TS. NGUYỄN DUY ANH TUẤN

THƯ KÝ TÒA SOẠN
TS. DƯƠNG MINH HIẾU

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TS. LÊ ANH ĐỨC

CÁC ỦY VIÊN

TS. Phạm Văn Thanh

TS. Đinh Quang Minh

TS. Phạm Minh Tiến

TS. Huỳnh Bùi Linh Chi

TS. Trương Văn Minh

TS. Trương Hữu Dũng

TS. Dương Minh Hiếu

TS. Trần Minh Hùng

TS. Lê Thị Huyền

TS. Nguyễn Thành Hưng

TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm

TS. Võ Văn Lý

ThS. Nguyễn Văn Nam

TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố

TS. Võ Nữ Hạnh Trang

PGS. TS. Lê Kính Thắng

PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

PGS. TS. Huỳnh Văn Tới

TS. Vy Văn Vũ