logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 07.11.2022 01:56 | View 15.737

1. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được thành lập theo Giấy phép hoạt động báo chí in số 572/GP-BTTTT, ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

2. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, chỉ số ISSN: 2354-1482, đã được Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước xếp tính điểm cho ngành Giáo dục học (council for professor title for education) và ngành Vật lý (council for professor title for physics) từ năm 2017 theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước.

3. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai có tôn chỉ, mục đích: tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học; phản ánh các hoạt động giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường Đại học Đồng Nai; giới thiệu và công bố các công trình nghiên cứu khoa học của các cơ quan, tổ chức, tập thể thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cán bộ, viên chức, học viên và sinh viên trong cũng như ngoài Trường; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học phục vụ công tác giáo dục và đào tạo của Nhà trường.

4. Nội dung của Tạp chí Khoa học - Trường Đại học Đồng Nai: đăng tải các bài báo khoa học; công bố các công trình nghiên cứu khoa học; thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học; trao đổi các nội dung mang tính học thuật, quan điểm khoa học, phương pháp tiếp cận các vấn đề khoa học mới; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước trong các lĩnh vực mang tính định kỳ.

5. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai có đối tượng phục vụ là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, công chức, viên chức, học viên, sinh viên nhà trường và độc giả cả nước. Phạm vi phát hành của Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận khu vực phía Nam.

6. Cơ cấu tổ chức của Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai:

                        a. Chủ tịch Hội đồng biên tập: TS. Lê Anh Đức

                        b. Tổng biên tập: TS. Phạm Văn Thanh

                        c. Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

                        d. Chuyên viên: ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương

7. Các quy định chính về việc gửi bài cho Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai gồm:

a. Các bài gửi đăng phải có nội dung khoa học theo đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Khoa học và chưa được công bố trên bất kỳ tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác;

b. Bài báo chưa được công bố trên các Tạp chí và các ấn phẩm in hoặc điện tử khác;

c. Bài báo đã thông qua phản biện; đã chỉnh sửa theo ý kiến (nếu có) của phản biện, của Ban biên tập và Ban thư ký; 

d. Bài báo đã được biên tập và được Tổng biên tập duyệt cho đăng;

g. Trong trường hợp đặc biệt, Tổng biên tập sẽ quyết định cho phép đăng;

h. Đối với các bài báo không thông qua phản biện bao gồm: Các bài báo đặt hàng cho các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia trong các lĩnh vực theo yêu cầu của Tổng biên tập; các bài báo mang tính trao đổi học thuật; giới thiệu thông tin khoa học, các hoạt động khoa học trong nước và ngoài nước. Các bài báo này được biên tập lại (nếu có) bởi các biên tập viên được phân công, được xác nhận lại của tác giả và được Tổng biên tập duyệt cho đăng.  

8. Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai nhận bài về tất cả các lĩnh vực khoa học của các cá nhân - tập thể trong phạm vi cả nước.

9. Địa chỉ liên hệ

Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai.

Số 9, Đường Lê Quý Đôn, Khu phố 3, P.Tân Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

E-mail: tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP