logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 09.08.2017 03:14 | View 10.997

THỂ LỆ GỬI ĐĂNG BÀI
TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác và không gửi trả các bài không được chọn đăng.
2. Bài viết phải cô đọng, súc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu, những đóng góp mới của tác giả và phải theo cấu trúc một bài báo khoa học, bao gồm các phần cơ bản sau: mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo.
3. Tài liệu tham khảo không quá 12 đơn vị, sắp xếp theo thứ tự trích dẫn và đề nghị ghi đầy đủ các thông tin cần thiết theo trình tự:
a. Đối với tài liệu là sách: Tên tác giả (năm xuất bản), Tên sách, Nxb, Nơi xuất bản.
b. Đối với tài liệu là bài báo trong tạp chí: Tên tác giả (năm xuất bản), “Tên bài báo”, Tên Tạp chí, Tập, Số, trang.
c. Đối với tài liệu tham khảo trên internet: Tên tác giả (năm đăng bài), “Tên bài viết”, ngày truy cập, đường link.
4. Ở đầu bài viết dùng tiếng Việt cần có tên bài, phần tóm tắt không quá dòng và các từ khóa không quá 5 đơn vị; cuối bài báo có tên bài (title), tóm tắt (abstract), từ khóa (keywords) bằng tiếng Anh (dịch từ tiếng Việt ở phần đầu). Với các bài viết bằng tiếng Anh, quy trình thực hiện ngược lại.
5. Nội dung bài báo phải có trích dẫn khoa học theo những tài liệu tham khảo được liệt kê. Không kể tên các tài liệu tham khảo không được trích dẫn trong bài viết.
6. Bài báo phải được đánh máy vi tính, dài không quá 12 trang, có khuôn dạng như sau: Font chữ Unicode, cỡ chữ 12; Pape size: A4; Margin: top 2.5 cm, bottom 2,5 cm, left 3 cm, right 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn: before 6 pt, after 0 pt, giãn dòng single. 
7.Cuối bài viết đề nghị tác giả giới thiệu cụ thể về họ tên, học hàm, học vị, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

Tác giả gửi file bài viết qua email: tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn
Địa chỉ liên hệ tòa soạn: Tạp chí Khoa học-Đại học Đồng Nai. Số 4, Lê Quý Đôn, Tân Hiệp-Biên Hòa-Đồng Nai.

                                                                         HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC-ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI