Hướng dẫn gửi bài
Cập nhật: 18.11.2015 09:51

THỂ LỆ GỬI ĐĂNG BÀI
TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI

1. Bài nhận đăng là các công trình nghiên cứu khoa học được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Tạp chí không nhận đăng bài đã công bố trên ấn phẩm khác và không gửi trả các bài không được chọn đăng.

2. Bài viết phải cô đọng, súc tích, nêu bật được những kết quả nghiên cứu, những đóng góp mới của tác giả và phải theo cấu trúc một bài báo khoa học, bao gồm các phần sau: mở đầu, nội dung, kết luận và tài liệu tham khảo.

3. Tài liệu tham khảo trình bày theo chuẩn APA; các tác giả có trách nhiệm đảm bảo thông tin trong mỗi tài liệu là đầy đủ, chính xác và tất cả các tài liệu đưa vào danh mục Tài liệu tham khảo phải được trích dẫn trong bài viết.

4. Ở đầu bài viết dùng tiếng Việt cần có tên bài, phần tóm tắt không quá 10 dòng, các từ khóa không quá 5 đơn vị; cuối bài báo có tên bài (title), tóm tắt (abstract), từ khóa (keywords) bằng tiếng Anh (dịch từ tiếng Việt ở phần đầu). Với các bài viết bằng tiếng Anh, quy trình thực hiện ngược lại.

5. Bài báo phải được đánh máy vi tính, dài không quá 12 trang, có khuôn dạng như sau: Font chữ Unicode, cỡ chữ 12; Pape size: A4; Margin: top 2,5 cm, bottom 2,5 cm, left 3 cm, right 2 cm; khoảng cách giữa các đoạn: before 6 pt, after 0 pt, giãn dòng single. Các công thức Toán học dùng MathType; số của công thức đánh phía bên phải. Hình vẽ rõ, không quá 7x14 cm, được định dạng PNG, JPG, WMF. Tên hình vẽ đặt ở phía dưới. Tên bảng biểu đặt ở phía trên. Hình và bảng đều phải đánh số thứ tự.

6. Cuối bài viết, đề nghị tác giả giới thiệu cụ thể về họ tên, học hàm, học vị, chuyên ngành, nơi công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

7. Ban Biên tập nhận bài qua email của Tạp chí Khoa học (tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn).

                                                                         HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
TẠP CHÍ KHOA HỌC - ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI