Cơ cấu tổ chức
Cập nhật: 01.11.2015 01:41
BAN BIÊN TẬP

TỔNG BIÊN TẬP
TS. PHẠM VĂN THANH

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP
TS. ĐINH QUANG MINH
PGS. TS. NGUYỄN DUY ANH TUẤN

THƯ KÝ TÒA SOẠN
TS. DƯƠNG MINH HIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

TS. TRẦN MINH HÙNG
 
CÁC ỦY VIÊN

TS. Huỳnh Bùi Linh Chi

TS. Nguyễn Ngọc Duy

PGS. TS. Lê Quốc Hán

TS. Dương Minh Hiếu

ThS. Hà Huy Huyền

TS. Lê Thị Huyền

ThS. Nguyễn Thế Khang

TS. Lê Phước Kỳ

TS. Lê Thị Hoài Lan

TS. Võ Văn Lý

TS. Đinh Quang Minh

ThS. Trương Văn Minh

TS. Nguyễn Văn Nam

TS. Trần Thanh Nguyện

PGS. TS. Phùng Quý Nhâm

ThS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố

ThS. Võ Hồng Phúc

TS. Nguyễn Văn Quyết

TS. Nguyễn Văn Tân

TS. Phạm Văn Thanh

PGS. TS. Lê Kính Thắng

TS. Đào Mạnh Toàn

PGS. TS. Huỳnh Văn Tới

TS. Đặng Mạnh Trung

PGS. TS. Nguyễn Duy Anh Tuấn

TS. Vy Văn Vũ