logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 24.06.2020 01:45 | View 9.963

       Theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 2017, Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, chỉ số ISSN: 2354-1482 được xếp tính điểm cho ngành Giáo dục học (council for professor title for education) và ngành Vật lý (council for professor title for physics).