logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 26.05.2022 01:03 | View 9.594

Căn cứ Quyết định số 16/QĐ-HĐGSNN ngày 30/3/2022 của Hội đồng giáo sư nhà nước về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2021, xét đơn đăng ký xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư của bà Huỳnh Bùi Linh Chi, căn cứ Quyết định số 683/QĐ-ĐHĐN ngày 13/5/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai về việc thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư, chiều ngày 20/5/2022, Trường Đại học Đồng Nai đã tổ chức họp xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư năm 2022.

Tại buổi họp xét, sau khi Tiến sĩ Lê Anh Đức, Chủ tịch Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư phát biểu nêu mục đích buổi họp, quy trình thực hiện theo quy định, các thành viên Hội đồng đã tiến hành thảo luận và bỏ phiếu.

Kết quả, với 100% phiếu đồng ý, bà Huỳnh Bùi Linh Chi đã được xét bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư ngành Hóa học.  

Nguyễn Thị Thùy Dương – Phạm Minh Tiến