Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xếp tính điểm
Cập nhật: 12.06.2018 01:18

       Theo Quyết định số 12/QĐ-HĐCDGSNN ngày 23/7/2014 của Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, từ năm 2017, Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai, chỉ số ISSN: 2354-1482 được xếp tính điểm cho ngành Giáo dục học (council for professor title for education) và ngành Vật lý (council for professor title for physics).