logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 07.11.2022 03:35 | View 12.956

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai xin thông báo:

Sau quá trình chuyển đổi email công vụ, từ ngày 7/11/2022, Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai chính thức sử dụng email liên hệ: tapchikhoahoc@dnpu.edu.vn. Tác giả bài báo/cộng sự của Tạp chí Khoa học vui lòng liên hệ qua email này.

Trân trọng cảm ơn!