logo
logo
Vietnamese English
02513 899 007
Time 06.04.2023 09:06 | View 6.172

Ban Biên tập Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai xin thông báo tới các tác giả gửi bài, cộng tác viên:

Từ tháng 4/2023, link truy cập chính thức thông tin về Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai: http://www.dnpu.edu.vn/tap-chi-khoa-hoc

Trân trọng!