Quyết định v/v sửa đổi Phụ lục 1 Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai
Cập nhật: 13.01.2023 07:44
Quyết định số 75/QĐ-ĐHĐN v/v sửa đổi Phụ lục 1: Thể lệ viết và gửi bài Quy chế tổ chức và hoạt động của Tạp chí Khoa học - Đại học Đồng Nai: Tải về